Оценката на риска при работа е ключов документ в системата по безопасност и здраве във всяка една фирма. Тя е процес, който е доста трудоемък, а често и продължителен. При оценката на риска се събира значително количество информация, която трябва да се преработи и да се изрази в комплект документи. Тези документи имат и юридическа стойност – поради това на процеса на оценяване на риска при работа трябва да се гледа отговорно. От изключително значение за качеството на резултата е подаването на необходимата информация – навременно, в пълнота и без „забравяне“ на съществени детайли.

От качеството на документите на оценката на риска зависят много други административни дейности, процедури, начина на организацията на инструктажа, и пр. Понякога дори величината на годишния финансов резултат.

Оценката на риска за здравето и безопасността при работа се извършва съгласно разпоредбите на Нар. № 5 – тя представлява комплект документи и съдържа минимум:

 1. Програма за оценяването на риска – с етапи, срокове, подходи и методи,
 2. Заповед на работодателя за определяне на работна група по оценка на риска
 3. Класификация на работните места за целите на оценката на риска, както и групите работещи, изложени на рискове и опасности
 4. Идентифицирани опасности и рискове – за всяко типово работно място
 5. Елементи на риска – вероятност и тежест, както и Оценка на риска – за всяка опасност и риск за всяко работно място
 6. Препоръчани мерки в приоритетен ред за намаляване и/или ликвидиране на рисковете;
 7. Препоръчани лични предпазни средства – по работни места
 8. Препоръчани профилактични прегледи и изследвания – по работни места; препоръчан обем на предварителните медицински прегледи и изследвания в зависимост от наличните рискови фактори и техните стойности
 9. Използвана литература от оценителите
 10. Използваните данни от наблюдения на работните места и организацията на работата, както и протоколи от измервания на акредитирани лаборатории на специфичните показатели за безопасност; на факторите на работната среда – когато това е наложително
 11. План-програма за действие за намаляване и/или ликвидиране на рисковете – със срокове и отговорни лица
 12. Условията за преразглеждане на оценката на риска