Често в хода на работата възниква необходимост от лоялна консултация при оспорване на предписания на контролните органи. Както и при сторниране на болнични и решения на ТЕЛК/ТОЛЕК/НЕЛК/НТОЛЕК. В подобни случаи сме събрали добър опит и можем да предложим работещи решения.

Допълнителните документи, които изготвяме са:

 • заповед за работното време, препоръки за правилно изготвяне на графика за работа и отчитането на положения труд;
 • правилник за вътрешния трудов ред;
 • становища, предложения, препоръки за:
  • задължително застраховане за риска трудова злополука;
  • ползването на допълнителна отпуска;
  • необходимостта или не на безплатна предпазна храна;
  • намалено работно време;
  • относно ръчната работа с тежести – изключително на база оценката на риска на работните места и действащото законодателство;