ОХВС и работата с тях изискват специално внимание и добре подготвен специалист за консултация и подпомагане при привеждане в съответствие. Законодателството (европейско и българско синхронизирано), регулиращо работата с тях, производството, транспорта и третирането на отпадъците е обширно, информацията е трудна за възприемане и още по-трудна за изпълнение.

Често задаваните въпроси тук са:

  • Kои вещества са опасни?
  • Oтносно неопасните какво трябва да правим?
  • Kак да обучим персонала, за да намалим злополуките?

За начало ние предлагаме на нашите клиенти един минимум от документация и консултации по нея:

  • изготвяне на Картотека на използваните ХВС съгласно чл. 101, ал. 1 от Нар. № 7
  • извършване Оценка на риска при работа с ХВС – за всяко работно място;
  • документиране на оценката на риска при съхранение на ОХВС с всички прилежащи документи – съгласно утвърдения формат на МОСВ;
  • изготвяне изготвяне на всички видове специфичните инструкции за всяко отделно ОХВС: за безопасно съхранение; за обучение на отговорните лица; за осъществяване на собствен контрол на съхранението; за обезвреждане на опадъци, изискуеми от нормативните актове в тази област;
  • даване на консултации по използване информационните листи за безопасност – за всяко вещество или смес;
  • провеждане на специализирано обучение по ЗБУТ, свързано с конкретните използвани ХВС;
  • изготвяне на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА).