• Консултации относно привеждането в съотвествие със Закона за хората с увреждания – изготвяне на необходимите документи
 • Защита на личните данни – консултации и изготвяне на необходимата консултация по GDPR
 • Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ – изготвяне и подаване
 • Производствена характеристика при явяване на ТЕЛК/ТОЛЕК
 • Авариен план и план за действие при аварии
 • Физиологичен режим на труд и почивка – съгласно спецификата на дейността
 • Програми за борба със стреса на работното място
 • Медицински прегледи – организация, консултации
 • Оценка здравно състояние – издаване на мед. заключения относно годността за работа
 • Анализ на здравното състояние – обобщен на годишна база, изготвен съгласно изискванията на Нар. № 3
 • Промоция на здравето на работното място – консултации и обучение
 • Консултации по ППБ – съвети и изготвяне на необходимия комплект документи, съгласно вида на обекта и оборудването, дейността и актуалното законодателство
 • Европейски проекти – консултации и подпомагяне при изготвяне на документация
 • Системи за качество по ISO 9000 и OSHAS
 • Вътрешен одит на системи за качество и системи за безопасност

За повече информация, моля, свържете се с нас.