1. Оценка на риска при работа.

Оценката на риска при работа е ключов документ в системата по безопасност и здраве във всяка една фирма. Тя се извършва съгласно разпоредбите на Нар. № 5 и представлява комплект документи.

Вижте още

2. Консултации относно опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

ОХВС и работата с тях изискват специално внимание и добре подготвен специалист за консултация и подпомагане при привеждане в съответствие. За начало ние предлагаме на нашите клиенти един минимум от документация и консултации по темата.

Вижте още

3. Организация на инструктажа.

Инструктажът и обучението са същностно необходими за изграждане на системата за безопасна работа във всички фирми. Те не са едноактно действие, а процес, който започва в началото на дейността и приключва едва със закриването на фирмата/организацията. Ние подпомагаме нашите клиенти относно изпълнението на това тяхно задължение.

Вижте още

4. Консултации по КТ и правни съвети

Често в хода на работата възниква необходимост от лоялна консултация при оспорване на предписания на контролните органи. Както и при сторниране на болнични и решения на ТЕЛК/ТОЛЕК/НЕЛК/НТОЛЕК. В подобни случаи сме събрали добър опит и можем да предложим работещи решения.

Вижте още

5. Обучение по ЗБУТ, първа долекарска помощ, обучение на КУТ/ГУТ

Обучението, най-общо касаещо здравето и безопасността при работа, не трябва да е формално задължение. От неговото качество и резултат зависи (понякога) човешки живот. Програмите ни за промоция на здравето на работното място са специфични за всеки клиент и са свързани с условията на труд. Обученията, провеждани по тях, обикновено минават неочаквано интересно за работещите.

Вижте още

6. Трудова злополука и Експертизи от вещо лице по трудова медицина и ЗБУТ

Ние даваме конкретни правни съвети за справяне със ситуация на трудова злополука, както и навременна помощ за попълване на документацията, изискваща се по закон за регистрация и разследване на трудова злополука.

Вижте още

7. Допълнителни услуги

Допълнителните услуги, които предлагаме включват: организация на медицински прегледи; консултации и изготвяне на необходимата консултация по GDPR; изготвяне и подаване на декларация по чл. 15; оценка на здравното състояние; изготвяне на програми за борба със стреса; консултации по ППБ; консултации и подпомагане при изготвяне на документация, свързани с Европейски проекти; вътрешен одит и други.

Вижте още