НАРЕДБИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИЗПОЛЗВАНИ В РАБОТАТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 1. Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Наредба № 3 на МТСП и МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 3. Наредба № РД-07/8 на МТСП, МИС И МВР за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 4. Наредба № 5 на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
 5. Наредба № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и при ползване на работното оборудване.
 6. Наредба № 5 на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение.
 7. ПМС № 24 от 06.02.2006 г. и Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.
 8. Наредба № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
 9. Наредба № 11 на МТСП за специалното работно облекло и личните предпазни средства.
 10. Наредба № 13 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
 11. Наредба № 4 на МЗ и МТСП за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
 12. Наредба № 10 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.
 13. Наредба № 1 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.
 14. Наредба № 6 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
 15. Наредба № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.
 16. Наредба № 9 на МТСП за минималните изисквания и осигуряване на безопасносността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране.
 17. Наредба № 3 на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично /студено/ обработване на метали.
 18. Наредба № 6 на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина.
 19. Наредба № 3 на МТСП за ползване на преносими стълби.
 20. Наредба № 1 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
 21. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.
 22. Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.
 23. Наредба № 11 от 27.12. 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.
 24. Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт.
 25. Наредба № 15 на МЗ за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка.
 26. Наредба № 16 на МЗ за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
 27. Наредба № 3 на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактика на професионалния риск.
 28. Наредба № 8 на МЗ за хигиенните норми за лазерни лъчения.
 29. Наредба № 9 на МЗ за санитарните правила при работа с лазери.
 30. ПМС № 94 и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
 31. ПМС № 144 и Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
 32. ПМС № 706 / 20.10.1993 г. и Инструкция за допълнителните възнаграждения за условия на труд, отклоняващи се от нормалните.
 33. ПМС № 267 от 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерски съвет по прилагането на Кодекса на труда и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.
 34. ПМС № 267 от 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерски съвет по прилагането на Кодекса на труда и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.
 35. Наредба № 11 на МТСП и МЗ за определяне условията и реда за осигуряване безплатната храна и / или добавки към нея.
 36. Наредба № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени.
 37. Наредба № 3 на МЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
 38. Наредба № 8 на МТСП за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност.
 39. Наредба № 5 на МТСП за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.
 40. Наредба № 6 на МТСП и МЗ за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 год.
 41. Наредба № 2 на МТСП за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя.
 42. Наредба № 1 на МОН и МТСП за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.
 43. Наредба № 7 на МОН за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване.
 44. Наредба № 2 на МОН условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужването на парни и водогрейни котли.
 45. Наредба № 3 на МОН за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“.
 46. ПМС № 276 и Правилник за прилагане на Закона за защита на квалифицираната информация.
 47. ПМС № 275 и Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България.
 48. МПС № 235 и Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране с Инструкция № 13 на НОИ за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
 49. ПМС № 263 и Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
 50. ПМС № 79 и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
 51. ПМС № 175 и Списък на професионалните болести.