КОДЕКСИ И ЗАКОНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В РАБОТАТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 1. Кодекс на труда – КТ
 2. Кодекс на социалното осигуряване – КСО
 3. Кодекс за задължително обществено осигуряване – КЗОО
 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – ДОПК
 5. Административно-процесуален кодекс – АПК
 6. Кодекс на застраховането – КЗ
 7. Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ЗЗБУТ
 8. Закон за здравето – ЗЗ
 9. Закон за опазване на околната среда – ЗООС
 10. Закон за интеграция на хората с увреждания – ЗИХУ
 11. Закон за инспектиране на труда – ЗИТ
 12. Закон за уреждане на колективните трудови спорове – ЗУКТС
 13. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите – ЗГВРС
 14. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред – ЗУТОССР
 15. Закон за насърчаване на заетостта – ЗНЗ
 16. Закон за защита от дискриминация – ЗЗДискр.
 17. Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина – ЗСОЛЛДМ
 18. Закон за защита на личните данни – ЗЗЛД
 19. Закон за движение по пътищата – ЗДП
 20. Закон за административните нарушения и наказания – ЗАНН
 21. Закон за защита на потребителите – ЗЗП
 22. Закон за защита на конкуренцията – ЗЗК
 23. Закон за задълженията и договорите – ЗЗД
 24. Закон за здравното осигуряване – ЗЗО