От разстояние е работата извън работните помещения – често в дома на работещия. Понастоящем характерно за нея е използване на информационни технологии.

В този случай обаче, организацията на работния процес не отменя задължението на работодателя да осигури безопасност и здраве при работа.

КТ изрично конкретизира, че работещите от разстояние имат „същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.”

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд това включва:

  1. осигуряване на безопасно работно оборудване, програми, техническа профилактика и поддръжка, устройства за комуникация – вкл. интернет;
  2. оценка на риска за здравето и безопасността при работа;
  3. планиране и организиране на превантивни мерки;
  4. осигуряване на ефективен контрол за спазване на правилата по ЗБУТ;
  5. осигуряване на информация и обучение относно наличните рискове и начините за полагане на здравословен труд;
  6. организация и провеждане на ефективен инструктаж по БЗР;
  7. осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства
  8. осигуряване на периодични медицински прегледи;
  9. др.