ИА ГИТ планира ежегодно своята дейност, като следи тенденциите в развитието на трудовите взаимоотношения и отчита свършеното до момента.

За 2019 е планирала да наблегне на:

 1. общи проверки в браншовете строителство, кабелни оператори, селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство;
 2. използване на опасни химични вещества и смеси (ОХВС)- в здравеопазване (хуманно и ветеринарно), селско стопанство, химическа промишленост, ДДД, други;
 3. работно време и неговото отчитане;
 4. работа на съоръжения с повишена опасност.

Какво основно предстои да бъде потърсено в рамките на тази кампания по отношение на опасните химични вещества и смеси:

 • информационни листове за безопасност – за всяко използвано вещество и/или смес (задължително се предоставят от доставчика с всяка партида);
 • картотека на използваните опасни вещества – по формат на нормативните актове;
 • минимум 5 вида инструкции за всяко използвано ОХВС относно: съхранение, обучение на работещите, обезвреждане, контрол на съхранението, безопасна работа;
 • оценка на риска при работа с ОХВС – по формат на нормативните актове;
 • план-програма за действие относно контрола и намаляването/отстраняването на рисковете при работа с ОХВС;
 • документирано провеждане на периодични медицински прегледи, на работещи с ОХВС – карта за преглед, медицински заключения, анализ на резултатите;
 • списък на препоръчани лични предпазни средства на база оценката на риска, списък на утвърдени ЛПС със срокове за износване, лични картони за раздадени ЛПС;
 • препоръчани и въведени мерки за безопасно транспортиране и съхранение на ОХВС;
 • оценка на риска при съхранение на ОХВС – по формат на МОСВ;
 • изготвен план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии и злополуки, свързани с опасни химични агенти;
 • обозначаване на помещенията на съхранение, помещенията за работа, както и контейнерите с вида на опасните химични агенти, съдържащи се в тях.