Проверките на факторите на работната среда и на специфичните показатели за безопасност на работното оборудване са ключов инструмент за една достоверна, професионална и ефективна оценка на риска при работа. Издаваните Сертификати за контрол и протоколи/акт за проверка на оборудване са съществена част от документацията по ЗБУТ във всяка фирма. Нормативното основание е разпръснато в няколко законови и подзаконови нормативни акта. В настоящата статия сме събрали за вас най-важното.

Тези измервания и контрол се извършват изключително от акредитирани органи за контрол. Преди даване на заявка към тях винаги проверявайте за налична и в срок акредитация в сайта на ИА Българска Служба по Акредитация: в „Регистри“, в меню „Област“ се задава „Орган за контрол“ (тук).
Има параметри, който са често срещани в работната среда и съответно редовно проверявани от ИА ГИТ. Има и такива, които са специфични за типа производство или конкретно за предприятието. За видовете параметри и тяхната периодичност на измерване изисквайте специализирана консултация от Службата по Трудова Медицина или Органа по ЗБР.

Накратко и в ключови думи най-належащите параметри за проверка и техните срокове са:
ВСЯКА ГОДИНА: осветеност; защитна заземителна инсталация; мълниезащита; шум: над-нормени нива;
НА 2 ГОДИНИ: Електрически, магнитни и електромагни полета и лъчения нейонизиращи и йонизиращи);
НАЙ-МНОГО НА 3 ГОДИНИ: Съпротивление на изолацията;
НАЙ-МНОГО НА 5 ГОДИНИ: Импеданс на контура „фаза – защитен“ проводник; Дефектнотокови защити;
С ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА: шум; вибрации; вентилация; контролни измервания на микроклимата; химични вещества

Първоначален технически преглед на СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори – пътнически и товарни, повдигателни съоръжения – телфери, кранове, товарни площадки, въжени линии и ски влекове): регистрацията и процедурата са описани тук .
Периодичният технически контрол на съоръженията с повишена опасност е различен – в зависимост от вида им и времето на ползване. Например повдигателните съоръжения, които са над 10 г. в експлоатация, следва да се проверяват ежегодно.