В началото на туристически сезон 2022 и преди кампанията за прибиране на реколтата припомняме основните акценти в предстоящите проверки по трудовото законодателство:

 1. общи проверки в браншовете СЕЛСКО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО и ресторантьорство;
 2. работа на височина; изкопни и разрушителни дейности;
 3. използване на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) – в здравеопазване (хуманно и ветеринарно), селско стопанство, химическа промишленост, ДДД, други;
 4. законосъобразно НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА;
 5. обезопасяване на работното оборудване;
 6. ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ на работното място;
 7. предприети действия за ограничаване на ПАНДЕМИЯТА от covid19;
 8. РАБОТНО ВРЕМЕ и неговото отчитане; заплащане на труда;
 9. работа на СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ – в миннодобивната промишленост, нефто- и газодобива, химичната промишленост, металургията, силикатната промишленост и др.  Значителна част от тези обекти на контрол попадат в предметния обхват на Наредбата  за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на  последствията от тях;
 10. предприятия с ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ през предходни години;
 11. относно превенция на мускулно-скелетни смущения под мотото „Здравословни работни места: ОБЛЕКЧЕТЕ НАТОВАРВАНЕТО“ – ще бъдат обхванати работещи в строителния сектор и  хранително-вкусовата промишленост. Акцент при проверките ще са пълнотата на  оценките на риска и мерките за превенция на мускулно-скелетните смущения.

Ежегодният план за работа на ИА ГИТ е съобразен със и доразвива целта на социалната  политика на правителството на Република България, реализирана чрез изпълнение на  стратегическите приоритети на Министерството на труда и социалната политика за  „защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и  служителите” и „подобряване условията на труд в предприятията“.

Дейността на ИА ГИТ традиционно се основава на превенция и публичност при  инспектирането на труда, сътрудничество с институции, със социални партньори и с  неправителствени организации.