При злополука с работещ се провежда разследване и при вероятност да е трудова, и при вероятност да е нетрудова. Често осигурителят е притеснен и не знае какво да прави, когато види в болничен лист определението „трудова“ – не рядко той даже не знае, че работещ в неговата фирма е претърпял злополука. Дали е трудова или нетрудова една злополука решава разследващата комисия от НОИ, за което тя издава разпореждане. Квалификацията на едно увреждане от злополука в болничен лист като трудово/нетрудово има единствено ориентировъчно значение и цели да предизвика разследване, ако осигурителят или пострадалият не са го направили.

Разследване на злополука:

 1. Осигурителят назначава със заповед комисия конкретно за разслеване на злополуки.
 2. Събират се писмени показания от пострадалия и свидетели.
 3. Събират се документи – копия от:
  • трудов договор;
  • длъжностна характеристика;
  • график за работа/работно време;
  • инструктажни книги – за начален; – на работно място; – последен периодичен;
  • медицински документи – болничен; епикриза… и т. н.;
  • всички свидетелски показания, записани ясно и четливо.
 4. Съставя се протокол и в двата случая – във форма, която е разпоредена в актуалните нормативни актове.
 5. В зависимост от резултатите от разследването осигурителят решава дали да я декларира като трудова или нетрудова.
 6. Декларира се в срок до 5 работни дни (при липса на смъртен случай) през НОИ чрез подаване на изрично упоменат комплект документи и се чака разпореждането. Недекларирането на злополука се санкционира с акт за административно нарушение и налагане на глоба.
 7. За специфики в попълването на изискуемата документация е добре да се консултирате с лицето по БЗР или обслужващата трудова медицина.