От 6 май МЗ разреши да работят с клиенти на открити си търговски площи ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. По този повод Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с  МЗ, публикува Изисквания към фирмите, стопанисващи обектите. Те касаят конкретни разписани правила за прилагане на  противоепидемични мерки, които стопанисващите трябва задължително да спазват. Фирмите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на тези задължителни изисквания, както и да се преразгледат наличните разписани процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията. Какви са тези конкретни изисквания?

1. При организирането на реда в търговските площи разстоянието между масите трябва да бъде минимум 1,5 метра. Да бъдат осигурени най-малко 2,0 кв.м. от търговската площ на посетител, което съответства на насоките на СЗО от 10 кв. м на четири лица.

2. Да се осигури поетапното допускане на хора в обекта, без да се допуска струпването им. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта.

3. На местата където се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта.

4. Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на заведението.

5. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др).

6. Чакащите пред обектите клиенти следва да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2 м.

7. На работещите е необходимо да се осигурят условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства – маска или защитен шлем, ръкавици /препоръчително/. Маските следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала приготвящ храните и напитките.

8. Да се учести периода на провежданата дезинфекция на помещенията за приготвяне на храни и напитки и на търговските площи, ползвани от посетители, на оборудването и инвентара и други контактни повърхности, съобразно извършваните дейности. По време на дезинфекцията да не се допуска наличие на храни върху и около обработваните повърхности. Бизнес операторите да въведат система за ефективен контрол на прилагането на дезинфекционните мероприятия.

9. Кухненската посуда да се почиства и дезинфекцира след всяка употреба по начин, гарантиращ безопасността ú. Съхранението да става при условия, които не допускат замърсяване с причинителя на COVID 19 (напр. шкафове, самостоятелни помещения, покривала от непропусклив материал и др.).

10. Използваните в обектите дезинфектанти трябва да бъдат разрешени от МЗ. Те трябва да бъдат задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение. МЗ поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Дезинфектантите за ръце следва да отговарят на гореописаните препоръки, но да бъдат разрешени за Продуктов тип 1: „Хигиена на човека“.

11. Фирмите трябва да проведат обучение на персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риск от разпространение на COVID19.

12. Да се осигури процедура за извършване на доставки за зареждане на обектите с храни и напитки, която гарантира липсата на контакт на доставчиците и доставяните храни с клиентите.

13. Да се засили контрола за спазване на поточността при доставка на суровини и храни и движението на персонала по време на работа. Работниците, които са в контакт с доставчиците, шофьорите транспортиращи и доставящи храни трябва да носят предпазни средства (маски и ръкавици) и да са инструктирани да осъществяват минимален контакт с доставчиците. В тези случаи задължително да са подсигурени условия и средства за дезинфекция на ръце.

14. При доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни да се сведе до минимум възможността за пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персонала да бъде предварително инструктиран.

15. При установяване на служители с грипоподобни симтоми бизнес операторите незабавно да предприемат мерки за отстраняването им от работа и за уведомяване на здравните власти.