Офис в гр. Варна:

ул. „Акад. Курчатов“ №17, ет. 2, офис 5

Телефони:

052 605 228
0888 476 126

Адрес за кореспонденция:

гр. Варна, 9003, п.к. 52

E-mail:

[email protected]
[email protected]


Офис в гр. София:

ж.к Малинова долина, бл. 27, вх. А

Телефон:

0888 409 111

E-mail:

[email protected]Често задавани въпроси

 1. Нашата фирма има ли нужда от трудова медицина?

  Всеки работодател има нужда от консултант по КТ и ТМ. не само за да се ориентира в многобройните нормативни актове, но и за да намери баланса между изграждането на законово съответствие и осигуряването на здраве и безопасност.От друга страна съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки работодател е длъжен да го направи.

 2. Какво е необходимо за сключване на договор със СТМ?

  За начало на съвместната ни дейност и подписване на договор са необходими:

  • данни за фирмата-клиент: точен ЕИК/БУЛСТАТ; печат на юридическото/физическото лице;
  • дейности на фирмата съгласно НКИД – 4-цифрен код и определение;
  • среден брой работещи – имена и длъжности;
  • данни за наличните обекти – вид, име, адрес, брой работещи, основна дейност на обекта;

 3. Как се определя цената на услугата?

  За да определим стойността на нашите услуги ще ни е необходима следната информацията от въпрос 2, тъй като цената на годишна база варира в зависимост от тях. Доплащане има само при:

  • допълнителни оценки на риска (при изцяло нов обект);
  • при увеличаване на броя на работещите с над 30%;
  • при искане и съответно възлагане на допълнителни услуги.

 4. Какво ще получи нашата фирма като документи?

  След подписване на договора ще получите:

  • комплект документи по оценката на риска
  • комплект документи по организацията на инструктажа
  • медицински заключения за пригодността за работа
  • анализ на здравното състояние – представя се до 30.07 следващата година
  • становища за необходимостта от задължителна застраховка за риска трудова злополука, за необходимостта от намалено работно време или допълнителен платен годишен отпуск, безплатна предпазна храна и пр.

 5. Какви измервания ни трябват? Кои са задължителни?

  Видовете измервания на факторите на работната среда се определят от производството и оборудването. Измерванията за безопасност на ел. инсталация и осветеност са задължителни в периодичност, определяна съгласно нормативните актове. Докато останалите фактори на работната среда се измерват, когато има предпоставки за отклонения в тях. След консултация със специалист ТМ и предоставено становище от него, работодателят изготвя своя заповед за вида и периодичността за това.

 6. Кога се подновява оценката на риска?

  Подновяването на оценката на риска при работа е задължително при:

  • всеки нов обект;
  • при подновяване на оборудването;
  • при допълнителна производствена дейност – нов код по НКИД;
  • при нови измервания на факторите на работната среда;
  • при промяна в нормативните актове, касаещи дейността на фирмата;
  • при предписание от контролен орган и пр.

 7. Какво означава „технически надзор“? Ние задължени ли сме да го правим?

  Осъществяването на технически надзор от акредитирани за това органи е задължително при всички СПО: съдове за газове под налягане и за втечнени газове; компресори; ,кранове и телфери; асансьори; газопроводи; подвижни работни площадки; въжени линии и ски-влекове и др.

 8. Кога се подава декларация 15? Ние задължени ли сме?

  Първоначално декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава винаги при нова фирма. След това се подава при промяна на основните данни на фирмата, например при нов обект или при промяна на НКИД.

 9. Плащането по договора кога трябва да се направи и може ли да се разсрочи?

  В зависимост от големината на фирмата и общата стойност на годишната услуга е възможно да тя да бъде разбита на части – например на шестмесечни или тримесечни вноски, при големи организации е възможно да се направи и месечна вноска. Заплащането към нашата фирма е само по банков път, по фактура. Договорените условия са конкретно изписани в договора за съвместна дейност.