Офис в гр. Варна:

ул. „Акад. Курчатов“ №17, ет. 2, офис 5

Телефони:

052 605 228
0888 476 126

Адрес за кореспонденция:

гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов“ №17, ет. 2, офис 5

E-mail:

[email protected]
[email protected]


Офис в гр. София:

ж.к Малинова долина, бл. 27, вх. А

Телефон:

0888 409 111

E-mail:

[email protected]Често задавани въпроси

 

 1. Нашата фирма има ли нужда от трудова медицина?

  Всеки работодател има нужда от консултант по КТ и ТМ – не само за да се ориентира в многобройните нормативни актове, но и за да намери баланса между изграждането на законово съответствие и осигуряването на здраве и безопасност. От друга страна съгласно Закона за ЗБУТ всеки работодател е длъжен да го направи – самоосигуряващ се, наемащ работещи, обучаващ.

   

 2. Какво е необходимо за сключване на договор със СТМ?

  За начало на съвместната ни дейност и подписване на договор са необходими:

  • данни за фирмата-клиент: точен ЕИК/БУЛСТАТ; печат на юридическото/физическото лице;
  • дейности на фирмата съгласно НКИД – 4-цифрен код и определение;
  • среден за календарна година брой работещи – имена и длъжности;
  • данни за наличните обекти – вид, име, адрес, брой работещи, основна дейност на обекта;

   

 3. Как се определя цената на услугата?

  За да определим стойността на нашите услуги, ще ни е необходима следната информацията от въпрос 2, тъй като цената на годишна база варира в зависимост от тях. Доплащане има само при:

  • допълнителни за годишния период оценки на риска (при изцяло нов обект);
  • при увеличаване на броя на работещите с над 30%;
  • при искане и съответно възлагане на допълнителни услуги.

   

 4. Какво ще получи нашата фирма като документи?

  След подписване на договора ще получите:

  • комплект документи по оценката на риска
  • комплект документи по организацията на инструктажа
  • медицински заключения за пригодността за работа
  • анализ на здравното състояние – представя се до 30.07 следващата година
  • становища за необходимостта от задължителна застраховка за риска трудова злополука, за необходимостта от намалено работно време или допълнителен платен годишен отпуск, безплатна предпазна храна и пр.
  • навременни и компетентни консултации.

   

 5. Какви измервания ни трябват? Кои са задължителни?

  Видовете измервания на факторите на работната среда се определят от производството и оборудването. Измерванията за безопасност на ел. инсталация и осветеност са задължителни в периодичност, определяна съгласно нормативните актове. Докато останалите фактори на работната среда се измерват, когато има предпоставки за отклонения в тях. След консултация със специалист ТМ и предоставено становище от него, работодателят изготвя своя писмена заповед за вида и периодичността за измервания.

   

 6. Кога се подновява оценката на риска?

  Подновяването на оценката на риска при работа е задължително при:

  • всеки нов обект;
  • при подновяване на оборудването;
  • при допълнителна производствена дейност – нов код по НКИД;
  • при нови измервания на факторите на работната среда;
  • при промяна в нормативните актове, касаещи дейността на фирмата – скорошен пример са двете оценки на риска при работа в състояние на пандемия от коронавирус, които МЕДЕКО ЕКСПЕРТ изготви за всичките си клиенти, поради влезни в сила нови нормативни актове и промяна на действащи в рамките на няколко месеца;
  • при предписание от контролен орган и пр.

   

 7. Какво означава „технически надзор“? Ние задължени ли сме да го правим?

  Осъществяването на технически надзор от акредитирани за това органи е задължително при всички СПО: съдове за газове под налягане и за втечнени газове; компресори; кранове и телфери; асансьори; газопроводи; подвижни работни площадки; въжени линии и ски-влекове и др.

   

 8. Кога се подава декларация 15? Ние задължени ли сме?

  Първоначално декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава винаги при новорегистрирана фирма, която е започнала работа. След това се подава при промяна на основните данни на фирмата: например при промяна в регистрацията в ТР, откриване на нов обект или при промяна на НКИД.

   

 9. Плащането по договора кога трябва да се направи и може ли да се разсрочи?

  В зависимост от големината на фирмата и общата стойност на годишната услуга е възможно да тя да бъде разбита на части – например на шестмесечни или тримесечни вноски, а при големи организации е възможно да се направи и на месечни вноски. Заплащането е само по банков път, по фактура. Договорените условия са конкретно изписани в договора за съвместна дейност.