Ние сме с Вас от самото начало!

До началото на 2000 г. Законът за Здравословни и Безопасни Условия на Труд имаше препоръчителен характер, след което спазването му стана задължение на всеки работодател – самонает, наемащ работещи, обучаващ бъдещи работещи и пр.

МЕДЕКО – ЕКСПЕРТ ЕООД (Medeco Expert) започна работа като доверена Служба Трудова Медицина още в самото начало на преустройството на българското законодателство в областта на здравето и безопасността при работа. Дейността й се основава на Закона за ЗБУТ и всички останали нормативни актове, ревалентни на предмета му. Притежава удостоверение за промяна на регистрацията № 15-2 от 2008 година на Министерството на здравеопазването. Регистрирана е и под № 9 от 2001 г. в Районната инспекция на труда по смисъла на Наредба № 4.

Към настоящия момент Служба Трудова Медицина МЕДЕКО ЕКПЕРТ ЕООД обслужва, консултира и подпомага дейността на разнородни по дейност и състав частни и държавни предприятия. Това са организации от сферата на:

 • въздушен, морски и автомобилен транспорт
 • строителство
 • търговия
 • селско стопанство
 • логистика, агентиране, недвижими имоти
 • администрация
 • охранителна дейност
 • печат
 • здравеопазване
 • заведения за обществено хранене и хотелиерство
 • производство на хляб
 • машиностроене и ремонт
 • шивашка промишленост
 • производство на мебели
 • и други

Мисия и визия

Професионализмът в трудовата медицина означава не само квалификация и многo работа, но и безотказност, своевременност, информираност.
В работата си ние се основаваме на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания и правилниците по безопасността на труда.

Планирането на дейността ни се извършва на базата на приоритетите за подобряване на условията на труд и премахване на рисковете за здравето на работниците и служителите в обслужваните предприятия и организации, като се има в предвид: потенциалният здравен риск и изложените на риск лица; техническите и технологични възможности за отстраняване и намаляване на риска; наличните кадрови и материални ресурси.

Съвместната Ви дейност с нас ще намали разходите на Вашата фирма по:

 • санкции от страна на контролните органи за неспазване на законовите разпоредби и изисквания;
 • изплащане на обезщетения на работещите за нанесени щети при възникнали рискови ситуации, увреждания и псевдопрофесионални заболявания;
 • провеждане на нелоялно предписани профилактични медицински прегледи и изследвания в противоречие със законовите изисквания;
 • извънредно извършване на измервания, необосновани от нормативен документ;
 • пропуснати от Вас ползи при неиздаване на медицински заключения при всяко постъпване на нов работещ, както и при всички други случаи, регламентирани от закона;
 • необосновано осигуряване на безплатна храна и компенсации за работа при вредни за здравето условия;
 • привеждане на обектите на територията на фирмата в съответствие със законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и хигиенните нормативи;
 • обезщетения и санкции при непрофесионален мениджмънт на опасни химични вещества, токсични отпадъци, азбест, канцерогени, пестициди и др.;
 • въвеждане на неподходящи, вредни или скъпи средства за колективна и лична защита.

Екип

Екипът ни е подбран съгласно чл. 25б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и включва:

 • лекар трудова медицина – с образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина и с придобита специалност „трудова медицина“ ; също така завършена следдипломна квалификация относно оценка на риска на работното място; ЕМП, шум и токсични вещества в работната среда; ръчна работа с тежести и други физиологични фактори на работната среда; оценка на стреса и др.
 • инженер техническа безопасност – с висше техническо образование и дългогодишен професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа , член на Камарата на инженерите в България,  проектант техническа документация;
 • технически изпълнители – със завършено образование в областта на “Трудова медицина и безопасност на труда”, компютърни умения, поне един чужд език, опит в сферата.

В зависимост от естеството и обема на дейността собственикът, по препоръка на ръководителя на службата, наема на хонорар външни специалисти за извършване на определена работа или за определен период от време.

Връзки с други организации

Ние работим и в тясна връзка с отделите на предприятията или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално – техническото снабдяване и инженерно-техническите и технологични отдели.
СТМ „Медеко-Експерт“ координира своите действия и методи на работа с:

 1. Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“;
 2. Министерство на здравеопазването;
 3. Министерство на труда и социалната политика;
 4. Европейска агенция за безопасност и здраве при работа;
 5. Международна организация на труда;
 6. Национален център по обществено здраве и анализи;
 7. Министерство на околната среда и водите;
 8. Комисия за защита на личните данни;
 9. Държавен вестник.

Ние консултираме и подпомагаме КУТ и ГУТ при обсъждане на:

 • резултатите от оценките на работните места и предложените превантивни мерки;
 • конкретни, свързани с установените рискове, лични предпазни мерки;
 • анализите на здравословното състояние на работещите;
 • планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места;
 • мерките за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и служителите;
 • програмите за укрепване на здравето и трудоспособността;
 • организация на тяхната работа;
 • провеждаме начално и периодично обучение по здраве и безопасност при работа на КУТ и ГУТ.