ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ В РАБОТНАТА СРЕДА – кои са задължителни, на какъв период, легитимност на органа за контрол

Проверките на факторите на работната среда и на специфичните показатели за безопасност на работното оборудване са ключов инструмент за една достоверна, професионална и ефективна оценка на риска при работа. Издаваните Сертификати за контрол и протоколи/акт за проверка на оборудване са съществена част от документацията по ЗБУТ във всяка фирма. Нормативното основание е разпръснато в няколко законови и подзаконови нормативни акта. В настоящата статия сме събрали за вас най-важното.
Тези измервания и контрол се извършват изключително от акредитирани органи за контрол. Преди даване на заявка към тях винаги проверявайте за налична и в срок акредитация в сайта на ИА Българска Служба по Акредитация: в „Регистри“, в меню „Област“ се задава „Орган за контрол“ (тук).
Има параметри, който са често срещани в работната среда и съответно редовно проверявани от ИА ГИТ. Има и такива, които са специфични за типа производство или конкретно за предприятието. За видовете параметри и тяхната периодичност на измерване изисквайте специализирана консултация от Службата по Трудова Медицина или Органа по ЗБР.

Накратко и в ключови думи най-належащите параметри за проверка и техните срокове са:
ВСЯКА ГОДИНА: осветеност; защитна заземителна инсталация; мълниезащита; шум: над-нормени нива;
НА 2 ГОДИНИ: Електрически, магнитни и електромагни полета и лъчения нейонизиращи и йонизиращи);
НАЙ-МНОГО НА 3 ГОДИНИ: Съпротивление на изолацията;
НАЙ-МНОГО НА 5 ГОДИНИ: Импеданс на контура „фаза – защитен“ проводник; Дефектнотокови защити;
С ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА: шум; вибрации; вентилация; контролни измервания на микроклимата; химични вещества

Първоначален технически преглед на СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори – пътнически и товарни, повдигателни съоръжения – телфери, кранове, товарни площадки, въжени линии и ски влекове): регистрацията и процедурата са описани тук .
Периодичният технически контрол на съоръженията с повишена опасност е различен – в зависимост от вида им и времето на ползване. Например повдигателните съоръжения, които са над 10 г. в експлоатация, следва да се проверяват ежегодно.

ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – годишен план 2022

В началото на туристически сезон 2022 и преди кампанията за прибиране на реколтата припомняме основните акценти в предстоящите проверки по трудовото законодателство:
Прочетете още „ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – годишен план 2022“

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКА С РАБОТЕЩИ – трудова или нетрудова

При злополука с работещ се провежда разследване и при вероятност да е трудова, и при вероятност да е нетрудова. Често осигурителят е притеснен и не знае какво да прави, когато види в болничен лист определението „трудова“ – не рядко той даже не знае, че работещ в неговата фирма е претърпял злополука. Дали е трудова или нетрудова една злополука решава разследващата комисия от НОИ, за което тя издава разпореждане. Квалификацията на едно увреждане от злополука в болничен лист като трудово/нетрудово има единствено ориентировъчно значение и цели да предизвика разследване, ако осигурителят или пострадалият не са го направили.
Прочетете още „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКА С РАБОТЕЩИ – трудова или нетрудова“

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ – нови изисквания за организация на работата в условия на пандемия от COVID-19

От 6 май МЗ разреши да работят с клиенти на открити си търговски площи ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. По този повод Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с  МЗ, публикува Изисквания към фирмите, стопанисващи обектите. Те касаят конкретни разписани правила за прилагане на  противоепидемични мерки, които стопанисващите трябва задължително да спазват. Фирмите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на тези задължителни изисквания, както и да се преразгледат наличните разписани процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията. Какви са тези конкретни изисквания? Прочетете още „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ – нови изисквания за организация на работата в условия на пандемия от COVID-19“

Работата от разстояние или надомна работа?

От разстояние е работата извън работните помещения – често в дома на работещия. Понастоящем характерно за нея е използване на информационни технологии.

В този случай обаче, организацията на работния процес не отменя задължението на работодателя да осигури безопасност и здраве при работа. Прочетете още „Работата от разстояние или надомна работа?“