контакти СТМ

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  КОНТАКТИТЕ НИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ние работим и в тясна връзка с отделите на предприятията или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално - техническото снабдяване и инженерно-техническите и технологични отдели.  

СТМ  "Медеко-Експерт" координира своите действия и методи на работа с:

а/ Министерство на здравеопазването;  

б/ Национален център по опазване на общественото здраве;

в/ Районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве / РИОКОЗ / Варна;  

г/ Изпълнителна Агенция "Главна инспекция по труда";

д/ Регионални компетентни органи към държавната администраиця;

е/ Органите на местната администрация;

ж/ други служби по трудова медицина;

з/ лечебни заведения за доболнична и болнична помощ;

и/ неправителствени организации.  

 

Ние консултираме и подпомагаме комитетите и групите по условия на труд при обсъждане на :

1. резултатите от оценките на работните места;

2. анализите на здравословното състояние на работещите;

3. планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места;

4. мерките за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и служителите;

5. програмите за укрепване на здравето и трудоспособността;

6. организация на тяхната работа;

7. провеждаме начално и периодично обучение по здраве и безопасност при работа.