трудова медицина - персонал

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  СЪСТАВ ОТ СЛУЖИТЕЛИ

НА СТМ "МЕДЕКО-ЕКСПЕРТ": 

Екипът ни е подбран съгласно чл. 25б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и включва:

    - лекар трудова медицина - с образователно - квалификационна степен "магистър" по медицина и с придобита специалност "трудова медицина" ; също така завършена следдипломна квалификация относно оценка на риска на работното място; ЕМП, шум и токсични вещества в работната среда; ръчна работа с тежести и други физиологични фактори на работната среда; оценка на стреса и др.

 

    - инженер техническа безопасност - с висше техническо образование и дългогодишен професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа , член на Камарата на инженерите в България,  проектант техническа документация;

 

    - технически изпълнител секретар с квалификация по мениджмънт, управление на системи от данни, компютърна обработка на информацията, три чужди езика.

В състава на която и да е служба по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват:

1. лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;

2. медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето;

3. лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване.

          В зависимост от естеството и обема на дейността собственикът, по препоръка на ръководителя на службата, наема на хонорар външни специалисти за извършване на определена работа или за определен период от време.

          Персоналът на службата се назначава и освобождава в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, като собственикът си запазва изключителното право да взема решения за това, съобразявайки се с мнението на ръководителя на службата по трудова медицина.

             Пред трети лица СТМ МЕДЕКО ЕКСПЕРТ ЕООД се представя от управителя.