профилактични прегледи

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

І. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТЕЩИТЕ

     Често фирмите разходват немалко пари за нелоялно предписани профилактични медицински прегледи в противоречие със законовите изисквания.

     Работодателят е длъжен да организира и да заплати профилактични прегледи на работещите единствено по КТ и Наредба на МЗ и то в ограничен обем. Всички останали прегледи и изследвания извън законовите изисквания могат да търсят социален ефект и да са проведени единствено от добра воля.

     Определяне на вида и периодичността на прегледите:

1. Това става в зависимост от факторите на работната среда - в повечето случаи те са в границите на нормата

2. Периодичността на провеждане също е регламентирана и се движи най-често в границите 5 - 3 годиниЕжегодни прегледи са показани само при измерени фактори над нормите.

3. Задължения на Службата по трудова медицина относно прегледите: 

- предоставя  списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания - в съответствие с действащите нормативни актове;

- вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания - в съответствие с действащите нормативни актове;

- предоставя информация на медицинските специалисти по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;  

- изготвя индивидуални карти за нанасяне на резултатите; 

- дава медицински заключения за физическата пригодност за работа на база резултатите от прегледа; 

- изготвя обобщен анализ на резултатите.

 

ІІ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТЕЩИТЕ

     Службата по трудова медицина определя задължителния обем на прегледа преди започване на работа в зависимост от наличните рискове на работното място, за което кандидатства работещият, и тяхното ниво.

     Службата по трудова медицина издава персонално заключение за физическата пригодност за работа на основание предоставена карта за предварителен медицински преглед  за работа, попълнена съгласно добрата лекарска практика (освен паспортната част на работещия и статуса по системи е необходимо и наличието на подпис на лекаря, извършил прегледа; название на лечебното заведение, където е станало това;  амбулаторен номер  по журнал и дата на прегледа). Лекарят, извършващ прегледа, отразява състоянието по системи, включително хроничните заболявания, като не се ограничава само с това дали работещият "отрича" или "не отрича" оплаквания.

     Целта е преценка пригодността на работещия за работа; както и да се установи в какво здравословно състояние са функционалните му системи, които ще бъдат подложени на по-високи стойности на вредни фактори на работната среда (когато такива са установени). 

     Коректно издадените медицински свидетелства за работа имат решаваща роля за определяне на фирмата, в която работещият е получил професионално увреждане. Установяването на отклонения в здравното състояние преди постъпване на работа предотвратява по-нататъшно увреждане на работещия.