оценяване на риска

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  Богатият ни опит в оценяването на риска при работа е не само практически - наш специалист е съавтор на Единната Практическа Методика за Оценка на Риска в Българската армия и структурите на МО

ОЦЕНКА НА РИСКА 

ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

          Оценката на риска за здравето и безопасността при работа се извършва съгласно разпоредбите на Нар. № 5.

          Оценката на риска при работа представлява КОМПЛЕКТ документи и съдържа:

1. Програма за оценяването - с етапи, срокове, подходи и методи, определени оценители и др. съгласно нормативните документи;

2. Класификация на работните места за целите на оценката на риска, както и групите работещи, изложени на рискове и опасности; 

3. Идентифицирани опасности и рискове - за всяко типово работно място;

4. Елементи на риска - вероятност и тежест, както и Оценка на риска - за всяка опасност и риск за всяко работно място;

5. Препоръчани мерки за намаляване и/или ликвидиране на рисковете;

7. Препоръчани лични предпазни следства - по работни места;

8. Препоръчани профилактични прегледи и изследвания - по работни места; препоръчан обем на предварителните медицински прегледи и изследвания в зависимост от наличните рискови фактори и техните стойности;

9. Използвана литература от оценителите;

10. Използваните данни от наблюдения на работните места и организацията на работата, както и протоколи от измервания на акредитирани лаборатории на специфичните показатели за безопасност; на факторите на работната среда - когато това е наложително; 

11. План за действие за намаляване и/или ликвидиране на рисковете - със срокове и отговорни лица;

12. Условията за преразглеждане на оценката. Това става, когато:

-настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;

-след настъпили промени в нормативната уредба;

-оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;

-има условия оценката да бъде подобрена;

-прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;

-резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.  

  Най-често използваният метод за изчисление на риска е публикуван в "Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск" на З. Запрянов и колектив от 2000 г. и е следният:

                                                                      Р = В х Е х Т                                                     където:

          Р е рискът  - оценен от I до V степен, съответствуващ на получени условни рискови числа от 0,05 до 4000;

          В е вероятността  - оценена от I до VІІ степен, съответствуващо на получени условни числа от 0,2 до 10;

          Е е експозицията - оценена от I до VІІ степен, съответствуващо на получени условни числа от 0,5 до 10;

       Т е тежестта   (последиците) - оценена от I до V степен

Рангово число

Заключения /

допустимост

Необходимост 

от прилагане на мерки

1 риск

            или

            R<= 20

незначителен

 

но при запазване на сегашното статукво

не са необходими специални мерки; продължава контрола върху приложените организ. и техн. мерки

2 риск +

            или

            20< R< =70

приемлив

вземане на необходимите предпазни мерки; организациоен, технически и превантивен контрол

3 риск ++

            или

            70<R<=200

умерен

елиминиране на риска или променяне на метода за контрол на риска

4 риск +++

            или

            200<R<=400

сериозен

незабавно определене и прилагане на  временни мерки за да се предотврати и овладее риска

5 риск ++++

            или

            R>400

висок

 

недопустим

прекъснане на работата; незабавно прилагане на мерки; оценяване на дългосрочните изисквания