промоция на здравето

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

Ние оценяваме влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работещите и пригодността им за работа чрез организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях. 

1. СЪСТАВЯМЕ И ВОДИМ индивидуални здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 на Наредба № 3, които се съхраняват 50 год. и съдържат следната информация : трите имена, ЕГН, домашен адрес и телефон, фирма и фирмен адрес, професия и дата на постъпване, данни от медицинското свидетелсво за работа и карти за провеждани профилактични медицински прегледи и изследвания, данни за заболеваемостта по дати и нозологични единици, дата на напускане и здравословно състояние в момента на напускането, данни за посещения на работещия в СТМ и провеждани индивидуални консултации.

2. Участваме в организацията на ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ прегледи на работещите с предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; изготвяне на индивидуални карти за нанасяне на резултатите; даване на медицински заключения за физическата пригодност за работа на база резултатите от прегледа; изготвяне на обобщен анализ на резултатите. Предлагаме на работотдателя в съответствие с действащите нормативни актове:

- списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;

- вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;

- честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

3. Когато се установи, че работещ има заболяване или отклонение във физиологичните показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, го НАСОЧВАМЕ към личния му лекар. Уведомлението на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение съдържа:

а) трите имена на работещия;

б) месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието;

в) длъжност и/или професия на работещия;

г) описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;

д) описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НИ за определяне пригодността на работещия за  работа се предават на работодателя само под формата на:  

може да изпълнява посочената длъжност/професия,

може да изпълнява посочената длъжност/професия при следните условия:", /посочват се/ 

не може да изпълнява посочената длъжност/професия в съответното предприятие,

5. При съмнение за професионален характер на заболяването УВЕДОМЯВАМЕ регионалната РИОКОЗ и УЧАСТВАМЕ в разследването му съгласно изискванията на ПМС № 79 и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести / ДВ бр. 65 от 2008 год. /.

6. ОКАЗВАМЕ методична помощ на работодателя при ресоциализиция на трудоустроени и инвалидизирани лица.

7. При предварителните медицински прегледи СЪБИРАМЕ от кандидатите за работа в обслужваните от нея предприятия и организации информация съгласно предходната алинея от последната месторабота на кандидата.

8. АНАЛИЗИРАМЕ здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на:

а/ резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания;

б/ показателите на временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд;

в/ честотата и тежестта на професионалните заболявания и свързаните с труда заболявания;

г/ показателите на трудовия травматизъм.

9. Ежегодно РАЗРАБОТВАМЕ анализ на здравното състояние на работещите от обслужваните предприятия и организации във връзка с конкретните условия на труд. Копие от анализа представяме на работодателя и регионалната РИОКОЗ.