трудова медицина Варна

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  Ние сме с вас от самото начало.

Професионалистите в трудовата медицина - квалифицирани, своевременни, информирани.

     Съвместната Ви дейност с нас намалява разходите на Вашата фирма  по:

- провеждане на НЕЛОЯЛНО предписани профилактични медицински прегледи и изследвания в противоречие със законовите изисквания;

- извършване на ИЗМЕРВАНИЯ, необосновани от нормативен документ;

- пропуснати от Вас ползи при неиздаване на медицински заключения при ВСЯКО постъпване на нов работещ, както и при всички други случаи, регламентирани от закона;

- изплащане на ОБЕЗЩЕТЕНИЯ на работещите за нанесени щети при възникнали рискови ситуации, увреждания и псевдопрофесионални заболявания;

- НЕОБОСНОВАНО осигуряване на безплатана храна и компенсации за работа при вредни за здравето условия;

- привеждане на обектите на територията на фирмата В СЪОТВЕТСТВИЕ със законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и хигиенните нормативи;

- обезщетения и САНКЦИИ при непрофесионален мениджмънт на опасни химични вещества, токсични отпадъци, азбест, канцерогени, пестициди и др.;

- въвеждане на неподходящи, вредни или СКЪПИ средства за колективна и лична защита;

- санкции от страна на КОНТРОЛНИТЕ органи за неспазване на законовите разпоредби и изисквания.