система за качество СТМ

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО

ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 В работата си НИЕ се основаваме на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания и правилниците по безопасността на труда.

Планирането на дейността ни се извършва на базата на приоритетите за подобряване на условията на труд и премахване на рисковете за здравето на работниците и служителите в обслужваните предприятия и организации, като се има в предвид:

а/ потенциалният здравен риск и изложените на риск лица;

б/ техническите и технологични възможности за отстраняване и намаляване на риска;

в/ наличните кадрови и материални ресурси.

Дейността на СТМ се извършва въз основа на система за качество.

За прилагането на системата за качество е отговорен ръководителят на Службата по трудова медицина "Медеко-Експерт".  

 Системата ни за качество включва следните принципи:  

а/ организация на нашата работа съгласно регламентиращите документи; 

б/ отговорности на нашия екип съгласно образованието и квалификацията, както и според конкретно възложените от ръководителя на службата  отговорности;  

в/ процедурите ни за контрол на качеството са вербални и графични и включват осъществяването на права и обратна връзка на контрол;  

 Процесите и ресурсите на систематата ни за качество се осигуряват и провеждат от ръководителя на службата и от специалистите.

Мерките за осигуряване на качество на всички нива се прилагат в низходящ ред, както следва:

- от ръководителя       - от специалистите;        - от останалия персонал

при спазване на субординацията и прилагането на обратната връзка за информация и контрол.

За поддържане на високо качество на извършваната работа се използва постоянна оценка на резултатите и непрекъснато подобряване на установената система на качеството.

Оценката на системата за качество се извършва от ръководителя на службата ни по трудова медицина, съвместно с представителите на обслужваните предприятия и организации.

Оценката на системата обхваща:

1. броя, вида и квалификацията на персонала;

2. качеството на водената документация;

3. времето за предоставяне на исканата услуга;

4. умения за ефективна комуникация и работа в екип;

5. активността и кооперативността при решаване на проблеми.

Ние  поддържаме с работодателите постоянна и взаимна информираност и ефективна комуникация, включваща:

1.     вида и обхвата на услугите;

2.     времето и срока за изпълнението им;

3.     цената на услугите;

4.     възможностите за възникване на проблеми при изпълнението на дейностите;

5.     съотвествие между обема на предлаганите и реално необходими услуги.