функции на трудова медицина

 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  ФУНКЦИИ 

НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДЕКО-ЕКСПЕРТ"

1. Разработваме мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.

2. Участваме в оценяване риска за здравето и безопасността при работа на всяко едно типово работно място.

3. Даваме становища относно: задължителното застраховане на работещите за риска трудова злополука; наложително ли е ползването на допълнителна отпуска, безплатна храна, както и намалено работно време.

4. Изготвяме производствени характеристики при явяване на ТЕЛК и НЕЛК.

5. Препоръчваме конкретно обема на медицинските прегледи (периодични и предварителни) и времето за тяхното провеждане за всяко едно работно място на база изготвената оценка на риска - съгласно действащите в страната нормативни документи.

6. Даваме становища за измервания факторите на работната среда - шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветеност и пр. - изключително и само при необходимост в зависимост от работните процеси, оборудавнето и вече наличните защитни мерки.

6. Изготвяме физиологични режими на труд и почивка на база установеното натоварване на работещите и оценката на риска.

7. Оценяваме ръчната работа с тежести и препоръчваме мерки за оптимизирането й, когато това е наложително.

8. Даваме консултации по действащото трудово законодателство, медицинската експертиза и осъществяваната контролна дейност, както и това в областта по безопастност и здраве при работа.

9. Оказваме методична помощ при изготвяне на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ.

10. Участваме при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
11. Консултираме при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
12. Препоръчваме избор на защитни средства - за колективна и лична защита.
13. Оценяваме санитарно-битово осигуряане на работниците и служителите.
14. Оценяваме физични, химични и биологични фактори на работната среда.
15. Оценяваме физиологични фактори работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение; както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.

16. Участваме в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.

17. Изготвяме анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.

18. Разработваме препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

19. Разработваме програми и провеждаме обучение по безопасност и здраве при работа на ръководителите на звена и самите работещи, както и на комитетите и групите по условия на труд.

 20. Извършваме наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:  

- консултираме и подпомагаме работодателя при организирането на предварителни медицински прегледи и изследвания за оценка физическата пригодност на работещите при постъпване на работа и при периодични медицински прегледи и изследвания;

- предоставяме информация на медицинските специалисти, извършващи       периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

- уведомяваме на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;

- издаваме медицински заключения за физическата пригодност за работа.

21. Консултираме и подпомагаме комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

22. Участваме в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.

Прилагаме референция за нашата работа от Сдружението на Службите по трудова медицина в Република България:

  от Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:

1. осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;

3. (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.