документи по трудова медицина

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  

СТМ МЕДЕКО-ЕКСПЕРТ от създаването си води Дневник за регистрация на входяща/изходяща документация.

Всеки документ, излизащ от СТМ "Медеко-Експерт", е оформен съгласно изискванията за  класификация на документацията - с номерация и описание адресатите на номерата на екземплярите на документа.

Съгласно разработената ни система за качество водим за всеки клиент, независимо от мащаба му, ДОСИЕ със следната 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:  

1. Оригинален екземпляр от Договора, сключен с нея;

2. Списък на работещите (трите имена, ЕГН, професия, дата на започване);

3. Копия на протоколи от извършените оценки и измервания на факторите на работната среда и трудовия процес;

4. Копия на протоколи от измервания на специфичните показатели за безопасност на работното оборудване;

5. Комплект додументи, удостоверяващи работата по оценка на риска;

6. Дадените писмени препоръчителни мерки до работодателя за отстраняване, намаляване или контролиране на установените професионални рискове;  

7. Документи за предприетите от работодателя мерки;

8. Наши становища, предложения, препоръки за: задължително застраховане; ползването на допълнителна отпуска; безплатна храна; както и намалено работно време; обем и периодичност на медицинските прегледи;  рационален режим на труд и почивка; относно ръчната работа с тежести - изключително на база оценката на риска на работните места и действащото законодателство;

 9. Програми за обучение и издадени персонални удостоверения за преминато обучение, програми за  промоция на здравето на работното място, конкретни указания за оказване на първа долекарска помощ при инциденти и пр.

10. Анализи на здравното състояние на работниците и служителите - на база резултати от профилактични прегледи и изследвания и случаи на временната неработоспобност за календарна година;

12. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОКУМЕНТИ, касаещи движение по личния състав, състояние на работната среда, резултати от проверки, организация на работата и пр.

13. Картотека с ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА на хартиен и електронен носител за здравното състояние на работещите, които съдържат:

а/ лични данни име, презиме и фамилия, ЕГН, постоянен адрес;

б/ име, адрес и телефон на личния лекар;

в/ професионална анамнеза и професионален маршрут;

г/ копие на карта за предварителен медицински преглед;

д/ резултати и заключения от извършените периодични профилактични прегледи и изследвания, данни за здравното състояние от СТМ на предишната месторабота;

е/ карта за оценка на работното място или професията;  

ж/ копия на производствени характеристики, експертни решения на ТЕЛК, разпореждания за трудови злополуки, признати професионални заболявания и пр.;

з/ екземпляр от издаваните медицински заключения за физическата пригодност за работа;

и/ данни за посещенията на работника или служителя в СТМ по негова инициатива.

Здравните досиета на работещите се съхраняват 50 години. Достъп до медицинската информация могат да имат само квалифицирани медицински лица. Информация за заболяванията или уврежданията на здравето на работещ може да се предоставя на работодателя и неговите длъжностни лица само с писмено съгласие на работника или служителя.