договор с трудова медицина

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


 Приложеният по-долу примерен договор е типов, дава обща представа за рамките на споразумението между двете страни  и при наличие на спорни клаузи, същите подлежат на обсъждане и евентуални промени.

Д  О  Г  О  В  О  Р

                           Днес, .......................... година, в град Варна между

.....................................................,седалище :............................................  ЕИК ......................, представлявано от.................................................................

и наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна

 и

Служба по трудова медицина МЕДЕКО ЕКСПЕРТ ЕООД, регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение за промяна на регистрацията 015-2 / 03.06.2008 година ,  със  седалище  :  гр. Варна,  ул.   ................................................     .........., ЕИК .......................,  и  представлявана  от  Управителя Д-р Сена Генова Неделчева,

наричана по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна,

на основание чл.25, ал. 2 и чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.2 от Наредба № 3 на МЗ  и МТСП от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина се сключи настоящият договор за следното:

           I. Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да обслужва работниците и служителите от обект/и .................................................. с адрес: .................................................. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на  труд  и  Наредба  № 3 на МЗ  и МТСП от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина  в срок от ......................... год.  до ........................  

II. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Службата по трудова медицина е звено с предимно превантивни функции. Тя консултира и подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

............................................................................................................................................................................................................................................

15. На службата по трудова медицина не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по този Договор.

III. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.           Да предоставя на служителите от СТМ МЕДЕКО-ЕКСПЕРТ своевременно и в пълен обем необходимата за изпълнение на задълженията им по настоящия Договор информация и документация в писмен вид. Всички отдели на организацията и длъжностни лица да работят в тясна връзка и сътрудничество и да съдействат на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията им в рамките на своята компетентност.

2.           Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ регулярно актуален списък на обслужваните лица с трите имена, ЕГН, професия, домашен адрес и телефон, професионален маршрут, данни за личния лекар име, адрес на практиката и телефон.

3.           Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ регулярно копия на медицински свидетелства за започване на работа, болнични листове, експертни решения на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, резултати от профилактични и други медицински прегледи, както и всяка друга информация, касаеща здравословното състояние на работниците и служителите.

4.           Да предоставя място за извършване на дейностите.

5.           Да определя свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата по трудова медицина.

6.           Да осигурява достъп до всички работни места. Достъпът до работните места се осъществява по установения за това ред в предприятието.

7.           Да предоставя техническа и технологична информация, включително сертификати и протоколи с резултати от измерване специфичните показатели за безопасност на работното оборудване и/или факторите на работната среда и работния процес, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина.

8.           Да осигурява връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.

9.           Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в Раздел IV на настоящия Договор сума в уговорените срокове.

IV. Суми и плащания

1.     Стойността на договорената работа е ................. лв. на работник за година. В нея не е включен ДДС и такъв няма да бъде начисляван.

2.     Плащането ще се извърши на една вноска от .............. лева или ............ вноски от по .............. лв. на работник/служител от списъчния състав на фирмата - възложител към датата на издаване на фактурата.

3.     Вноските са платими до 15 дни след датите ........................................ ..............................................ежегодно по банков път на фирмената банкова сметка с IBAN ............................................. на СТМ МЕДЕКО  ЕКСПЕРТ ЕООД в Банка ................................. с банков код .............................

V. Санкции и неустойки

1.      При забавяне на изпълнението на някое от договорените задължения с не повече от 30 дни, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% на ден от договорената сума, но не повече от 15% общо от нея.

VI. Други условия

1.        В случай,че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от своите  задължения, договореният срок за изпълнение на работата се удължава с толкова дни, колкото е причиненото забавяне.

2.        Настоящият Договор може да бъде променен или прекратен по взаимна писмена договореност между страните след 15 дневно писмено предизвестие от искащата страна.

3.        Настоящият Договор представлява пълното и единствено споразумение  между страните относно неговия предмет и изцяло заменя всички предходни Договори между страните със същия предмет на дейност.

4.        Никоя от страните не носи отговорност пред другата за каквото и да било закъснение или пропуск в изпълнение на някое от договорените задължения в случай на екстремни обстоятелства извън нейния контрол, включително, но не само, стачки или други трудови затруднения, стихийни бедствия, актове на правителството, ембарго, война.

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра от по шест страници, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...............................                                                                                                              ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.............................

          ( Д-р С. Неделчева )                                                                                                                                                    ...................................................

    ................ г.

гр.Варна