трудова медицина - закони и наредби

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com  

                  

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СПРАВОЧНАТА ЛИТЕРАТУРА,

ИЗПОЛЗВАНИ В РАБОТАТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

(НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК) 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд /Обн. ДВ. бр.124/1997г., изм. ДВ. бр.86/1999г., изм. ДВ. бр.64/2000г., изм. ДВ. бр.92/2000г., изм. ДВ. бр.25/2001г., изм. ДВ. бр.111/2001г., изм. ДВ. бр.18/2003г., изм. ДВ. бр.114/2003г., изм. ДВ. бр.70/2004г.изм. ДВ. бр.76/2005г. изм. ДВ. бр.33/2006г. изм. ДВ. бр.105/2006г. изм. ДВ. бр.40/2007г., изм. ДВ. бр.102/2008г., изм. ДВ. бр.108/2008г./.

 2. Закон за инспектиране на труда /обн. ДВ бр.102/2008г./

 3. Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ. бр. 102 /2009 г./.

 4. Наредба № 3 на МТСП и МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /ДВ. бр. 14 от 2008 г./.

 5. Наредба № РД-07/8 на МТСП, МИС И МВР за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа / ДВ бр. 03 от 2009 г  

 6. Наредба 5 на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ бр.47 от 1999 г./.

 7. Наредба № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и при ползване на работното оборудване /ДВ бр.88 от 1999 г.; изм. ДВ бр48/2000 г., ДВ бр.52/2001 г. бр. 54/2001; ДВ бр.43/2003 г.; ДВ бр.37/2004 г.; ДВ бр.88/2004 г.; ДВ бр. 40/2008 г./.

 8. Наредба № 5 на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение / ДВ бр. 43 от 2006 г./.

 9. ПМС № 24 от 06.02.2006 г. и Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука / ДВ бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г.; изм. бр. 46 от 2007 г. /  и Заповед № РД-01/768 на МТСП от 03.09.2008 г. / ДВ бр. 83 от 2008 г. / за определяне коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности.

 10. Наредба 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи  / ДВ бр. 70 от 2005 год./.

 11. Наредба № 11 на МТСП за специалното работно облекло и личните предпазни средства / ДВ бр. 66 от 1993 г. /.

 12. Наредба № 13 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа / ДВ бр. 8 от 2004 г./.

 13. Наредба № 4 на МЗ и МТСП  за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа / ДВ бр. 105 от 2002 год. /.

 14. Наредба № 10 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа / ДВ бр. 94 от 2003 г./.

 15. Наредба № 1 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа / ДВ бр. 32 от 2003 г./.

 16. Наредба № 6 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигурянане  на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум / ДВ бр. 70 от 2005 г./.

 17. Наредба № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации / ДВ. бр.40 от 2005г./.

 18. Наредба № 9 на МТСП за минималните изисквания и осигуряване на безопасностността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране / ДВ бр. 79 от 2003 г. /.

 19. Наредба № 3 на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично / студено / обработване на метали / ДВ бр. 31  от 2004 г./.

 20. Наредба № 6 на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина / ДВ бр. 53  от 2004 г./.

 21. Наредба № 3 на МТСП за ползване на преносими стълби / ДВ бр. 28 от 1978 год. /

 22. Наредба № 1 от 07.12.2004 год. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. / ДВ бр. 112 от 2004 год. /

 23. Наредба № 12 от 27.12.2004 год. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили. / ДВ бр. 6 от 2005 год. /

 24. Наредба № 9 от 23.09.2004 год. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи /ДВ бр. 93 - 2004 г./

 25. Наредба № 11 от 27.12. 2004 год. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. / ДВ бр. 6 от 2005 год. /

 26. Наредба № 13 от 30.12.2005 год. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт. / ДВ бр. 12 от 2006 год. /

 27. Наредба 15 на МЗ за условията, реда и изскванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка /ДВ бр.54 от 1999 г./.

 28. Наредба № 16 на МЗ за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести /ДВ бр.54 от 1999 г./.

 29. Наредба № 3 на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактика на професионалния риск / ДВ бр. 91 от 1998 год. /.

 30. Наредба № 8 на МЗ за хигиенните норми за лазерни лъчения / ДВ бр. 92 от 1986 год. /.

 31. Наредба № 9 на МЗ за  санитарните правила при работа с лазери / ДВ бр. 92 от 1986 год. /.

 32. ПМС № 94 и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства / ДВ бр. 48 от 2002 год. /.

 33. ПМС № 144 и Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори / ДВ бр. 58 от 2005 год. /.

 34. ПМС № 706 / 20.10.1993 год.  и Инструкция за допълнителните възнаграждения за условия на труд, отклоняващи се от нормалните.

 35. ПМС № 267 от 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерски съвет по прилагането на Кодекса на труда / ДВ. бр. 103 от 2005 г.  / и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено  работно време.

 36. ПМС № 267 от 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерски съвет по прилагането на Кодекса на труда / ДВ. бр. 103 от 2005 г.  / и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

 37. Наредба № 11 на МТСП и МЗ за определяне условията и реда за осигуряване безплатната храна и / или добавки към нея / ДВ бр. 1 от 2006 год. /.

 38. Наредба № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени. / ДВ. бр. 58 от 1993 г./.

 39. Наредба № 3 на МЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците / ДВ бр. 16 от 1987 г.; изм. и доп. бр. 65 от 1991 г. и бр. 102 от 1994 г. /

 40. Наредба № 8 на МТСП за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност / ДВ бр. 52 от 1987 г., изм. бр. 44 от 1993 год. /.

 41. Наредба № 5 на МТСП за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда / ДВ бр. 33 от 1987 год. /.  

 42. Наредба6 на МТСП и МЗ за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 год. / ДВ. бр. 64 от 2006 г./.

 43. Наредба № 2 на МТСП за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя / ДВ бр. 38 от 1994 год. /.  

 44. Наредба № 1 на МОН и МТСП за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки / ДВ бр. 28 от 2002 год / .

 45. Наредба № 7 на МОН за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване / ДВ бр. 100 от 2002 год / .

 46. Наредба № 2 на МОН условията и реда за придобиване на правоспособностза упражняване на професия по обслужването на парни и водогрейни котли / ДВ бр. 9 от 2001 год. /.

 47. Наредба № 3 на МОН за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори / ДВ бр. 9 от 2001 год / .  

ОБЩОПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 1. Кодекс на труда.

 2. Закон за здравето / ДВ бр. 70 от 2004 г. /.

 3. Закон за уреждане на колективните трудови спорове.

 4. Закон за защита на квалифицираната информация / ДВ бр. 45 от 2001 год. /.

 5. ПМС № 276 и Правилник за прилагане на Закона за защита на квалифицираната информация / ДВ бр. 115 от 2002 год. /.

 6. ПМС № 275 и Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България / ДВ бр. 115 от 2002 год. /.  

 7. МПС № 235 и Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране / ДВ бр. 123 от 1998 год., изм. и доп. бр. 114 от 1999 год./. с Инструкция № 13 на НОИ за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране / ДВ бр. 94 от 2000 год.; изм. и доп. бр. 62 от 2001 год.; изм. и доп. бр. 74 от 2001 год.; изм. и доп. бр. 84 от 2002 год.; изм. и доп. бр. 63 от 2005 год.; изм. и доп. бр. 41 от 2006 год.; доп. бр. 56 от 2006 год., изм. бр. 17 от 2007год.; изм. и доп. бр. 109 от 2008 год. /.  

 8. ПМС № 263 и Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки / ДВ бр. 6 от 2000 год.; изм. бр. 61 от 2000 год., изм. и доп. бр. 19 от 2002 год. /.  

 9. ПМС № 79 и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести / ДВ бр. 65 от 2008 год./ и ПМС № 175 и Списък на профеионалните болести /ДВ бр. 66 от 2008 год./.  

както и други, касаещи

ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПРИ РАБОТА

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА В ТРАНСПОРТА  

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА В СТРОИТЕЛСТВОТО  

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И АВАРИИ  

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СТАНДАРТИ ПРАВИЛНИЦИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ