трудова медицина Варна

 

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК, КАВАРНА

 

  Ние сме с Вас от самото начало.

Професионализмът в трудовата медицина означава не само квалификация и много работа, но и безотказност, своевременност,  информираност.

Съвместната Ви дейност с нас НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ на Вашата фирма  по:

- санкции от страна на КОНТРОЛНИТЕ органи за неспазване на законовите разпоредби и изисквания;

- изплащане на ОБЕЗЩЕТЕНИЯ на работещите за нанесени щети при възникнали рискови ситуации, увреждания и псевдопрофесионални заболявания;

- провеждане на НЕЛОЯЛНО предписани профилактични медицински прегледи и изследвания в противоречие със законовите изисквания;

- извънредно извършване на ИЗМЕРВАНИЯ, необосновани от нормативен документ;

- пропуснати от Вас ползи при неиздаване на медицински заключения при ВСЯКО постъпване на нов работещ, както и при всички други случаи, регламентирани от закона;

- НЕОБОСНОВАНО осигуряване на безплатна храна и компенсации за работа при вредни за здравето условия;

- привеждане на обектите на територията на фирмата В СЪОТВЕТСТВИЕ със законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и хигиенните нормативи;

- обезщетения и САНКЦИИ при непрофесионален мениджмънт на опасни химични вещества, токсични отпадъци, азбест, канцерогени, пестициди и др.;

- въвеждане на неподходящи, вредни или СКЪПИ средства за колективна и лична защита.

.

 

Функции Издавани документи Оценка на риска  Медицински прегледи  Здравно състояние

Система за качество  Развитие    Експерти    Закони, наредби  

Удостоверения  Типов договор  Контакти